Engagera dig

SPÅNGA FOLKAN
i våra hjärtan

Spång Folkans Vänförening

Spånga Folkans Vänförening bildades 2003-03-06 med ändamål enligt stadgarna: Spånga Folkans vänförening, är en politiskt och religiöst oberoende förening med syfte att stödja den verksamhet som under Spånga Medborgarhusförening bedrivs i Spånga Folkan. Stödet till Spånga Folkan utformas i samråd med Spånga Medborgarhusförenings styrelse och kan utgöra såväl praktiskt arbete, PR-verksamhet som idéer för ny/förändrad verksamhet.

Medlemskap i vänföreningen erhålles genom insändadet av årsavgift, från och med 2106, om 150 kronor, till föreningens postgiro 21 47 00-7.
Glöm ej att ange avsändare, adress och gärna din e-post adress.